همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی

همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی

از آنجا كه ارج نهادن به مقام شامخ مفاخر ديني، فرهنگي، علمي و ادبي هر منطقه بايسته ترين و شايسته ترين كاري است كه بر عهده  اهالي فرهنگ آن نهاده شده است، دانشگاه پيام نور مركز قاين بر آن شده است تا با برگزاري همايش ملي بزرگداشت يكي از شاعران گران مايه خطه قاينات، مولانا محمد ولي دشت بياضي گامي در اين راستا بردارد. معرفي بيشتر و بهتر جايگاه ادبي، عرفاني و مذهبي اين شاعر نامي قرن دهم به جامعه ادبي كشور، آگاهي دادن بيشتر جوانان نسبت به پيشينه فرهنگي شان و بهينه سازي استعدادها و ظرفيت هاي موجود از اهداف برگزاري اين همايش مي باشد. لذا از كليه استادان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت مي شود با ارسال مقاله و يافته هاي عالي خويش بر غناي علمي اين همايش بيفزايند.
 
محورهاي همايش
الف) نقد احوال و اشعار مولانا محمد ولي دشت بياضي
- جلوه هاي گوناگون شخصيت ولي (شخصيت، زندگي، تبار شناسي)
- وضعيت جغرافيايي تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي عصر ولي
- تصريح و شرح مشكلات اشعار ولي
- ولي و نظريه هاي ادبي

ب) انديشه و عرفان مولانا محمد ولي دشت بياضي
- تجلي عرفان در شعر ولي
- تاثير پذيري ولي از پيشينيان و تاثيرگذاري بر ديگران
- تاثير قرآن، حديث و ائمه اطهار بر شعر ولي
- نقد و تحليل مضامين اشعار ولي
ج) شيوه شاعري و سبك مولانا محمد ولي دشت بياضي
- ويژگي هاي زباني اشعارولي و بازتاب زبان مادري در شعر ولي
- ويژگي هاي بلاغي و موسيقيايي اشعار ولي
- امثال و حكم در شعرولي

نظرات