همایش ملی انار

همایش ملی انار

 

محورهاي همايش:اقتصاد و بازار انار
تكنولوژي توليد و به زاراعي
فيزيولوژي انار
اصلاح و بيو تكنولوژي انار
آفات و بيمار يهاي انار
موارد ديگر مرتبط

 

نظرات