نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم

نخستین همایش ملی فرآیندهای برتر ساخت و بهبود سیستم

نخستين همايش ملي فرآيندهاي برتر ساخت و بهبود سيستممحورهاي همايش:
فرايندها و فناوريهاي برتر ساخت و تاثير آن بر كيفيت و قيمت تمام شده محصولات
چالشهاي موجود بر سر راه تجاري سازي دست آورهاي تحقيقاتي
روشهاي نوين برنامه ريزي توليد
روشهاي تصميم گيري چند معياره
مطالعات بازاريابي (با محوريت نحوه تخصيص منابع توليدي و غير توليدي و قيمت گذاري در بازارهاي رقابت كامل)

نظرات