دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي و سوانح ريلي و هواييمحورهاي كنفرانس:
1- استفاده از روشهاي آماري و تحليلي در بررسي تصادفات جاده اي و ريلي و هوايي
2- نقش پليس، سازمانهاي دولتي و سازمانهاي غير دولتي در كاهش تصادفات
3- تكنيكهاي موثر در كاهش تصادفات جاده اي و ريلي و هوايي
4- نقش انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط در تصادفات جاده اي و ريلي و هوايي
5- روشهاي ارتقاء فرهنگي استفاده كنندگان از جاده ها و راه آهن
6- سيستمهاي حمل و نقل هوشمند و نقش آن در كاهش تصادفات

نظرات