دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

دومين سمينار ساليانه آموزشي-تخصصي آسانسور و پله برقيمحوري هاي سمينار:
1- فن آوري هاي نوين
2-آناليز ترافيك آسانسورو پله برقي
3-استاندارد و ايمني آسانسور وپله برقي
4-محاسبات و طراحي آسانسور و پله برقي
5-سيستم هاي كنترلي آسانسور و پله برقي
6- سيستم هاي محرك آسانسور و پله برقي
7- آموزش همگاني استفاده از آسانسور و پله برقي
8- بهينه سازي مصرف انرژي در آسانسور و پله برقي
9- ساير موضوعات مرتبط
 

نظرات