دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب

دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب

دومين همايش علوم زمين و نكوداشت استاد پيشگام علم زمين شناسي ايران دكتر عبدالكريم قريبمحورهاي همايش:
 زمين شناسي اقتصادي معادن و كانسارها
 پترولوژي و سنگ شناسي
 چينه و فسيل شناسي
 آتشفشان شناسي/سازوكارها و مخاطرات
 رسوب شناسي و محيط هاي رسوبي
 زمين شناسي پزشكي داروها و كاربردها
 زمين شناسي محيط زيست
 زمين شناسي كواترنر
 زمين ريخت شناسي و تحولات آن
 زمين شناسي و اكتشاف معدن
 زمين شناسي دريايي/هيدرولوژي و ژئوهيدرولوژي
 ژئوشيمي/هيدروژئوشيمي و ژئوشيمي مواد آلي
 ژئوفيزيك/فناوري و دستاوردها
 ژئوتوريسم و ژئوپارك ها
 زمين شناسي ساختماني و تكتونيك
 خطرات زمين شناسي و كاهش خطرپذيري
 زمين شناسي مهندسي
 فناوري هاي نوين در زمين شناسي
 كاربردهاي نوين زمين شناسي در علوم ديگر
 سنجش از دور و G.I.S

نظرات