همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

همايش منطقه اي پژوهشهاي نوين در رياضي

محورهاي همايش:
نظريه فازي
توپولوژي بدون نقطه
ابرساختارهاي جبري
رياضيات مالي و محاسباتي
رياضيات زيستي
تحقيق در عمليات و بهينه سازي
آمار و احتمال
مدل سازي
كاربرد رياضيات در فيزيك

نظرات