هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

مقدمه
حفاظت، بهره برداري و مديريت پايدار از منابع آبخيز به منظور تامين نيازهاي نسل حاضر و حفظ اين منابع براي نسل‌هاي آتي،  از اولويت‌هاي اساسي مي‌باشد. عدم بهره برداري صحيح از منابع آبخيز، باعث بر هم خوردن تعادل زيست بوم‌ها گرديده كه بروز انواع مختلف بلايا از جمله سيل، خشكسالي، حركات توده‌اي، طوفانهاي گردو غبار را بدنبال دارد.  امروزه با گسترش روند شهرسازي و تغيير در كاربري‌هاي طبيعي به محيط‌هاي مصنوعي و دست ساخت، شاهد ايجاد محيطهائي با رفتارهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي متفاوت مي‌باشيم كه به آبخيزهاي شهري شهرت يافته اند. آبخيزهاي شهري كه اراضي نفوذناپذير با كاربري‌هاي متنوع (مسكوني، تجاري و صنعتي و ...) را در برمي‌گيرند، اغلب با مشكلات آلودگي ناشي از باران، رواناب‌ها، تجمع رسوب و  تغيير شرايط هيدرولوژيكي ناشي از توسعه‌هاي بي رويه روبه رو هستند، نيازمند مديريت خاص خود مي‌باشند. در اين ميان آبخيزداري بعنوان علم مديريت جامع آبخيزها مي‌تواند راهكارهاي بهره برداري و مديريت پايدار از منابع آبخيز را طراحي و تدوين نمايد. در اين راستا انجمن آبخيزداري ايران و دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان هفتمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري - آبخيزداري شهري - را در ارديبهشت سال 1390در  دانشگاه صنعتي اصفهان با محوريت آبخيزداري شهري برگزار مي‌نمايد.

اهداف همايش
· توسعه دانش و مديريت آبخيزهاي شهري
· تبيين نقش آبخيزداري شهري در برنامه‌هاي توسعه پايدار شهرها     
· مديريت آبخيزهاي مشرف به شهرها و نقش آن در پيشگيري و كاهش خسارات و پيامدهاي ناشي از بلاياي طبيعي

محورهاي اصلي همايش
·        نقش آبخيزداري در مديريت ريسك و بحران شهري
·        نقش آبخيزداري شهري در كاهش آلودگي‌هاي منابع زيستي
·        نقش آبخيزداري شهري در مديريت يكپارچه و بهينه منابع آب و زمين
·        آبخيزداري شهري و توسعه بهينه فضاي سبز
·       آبخيزداري شهري و مسائل اقتصادي و اجتماعي
·        فناوري‌هاي نوين (بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي،  سنجش از دور، GIS) در آبخيزداري شهري  
·       مدلها در آبخيزداري شهري
·        بلاياي طبيعي در آبخيزداري شهري (تغيير اقليم، خشكسالي، سيل، طوفان‌هاي گرد و غبار، حركت‌هاي توده‌اي و غيره )
·        مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز شهري

نظرات