دومین همایش چیلر و برج خنک کن

دومین همایش چیلر و برج خنک کن

دومين همايش چيلر و برج خنك كن

محورهاي همايش بين المللي چيلر و برج خنك كن ايران:
صورتبنديهاي فرايندي چيلرها و برجهاي خنك كن و كاربردهاي آنها 
كنترل فرآيند برجهاي خنك كن و چيلرها و ادوات ابزار دقيقي مرتبط 
عمليات شيميايي و سيستم هاي تصفيه آب مرتبط با چيلرها و برجهاي خنك كن  
توجهات ويژه در عمليات و نگهداشت چيلرها و برجهاي خنك كن 
خريد و انتخاب برجهاي خنك كن و چيلر 
خوردگي در چيلرها و برجهاي خنك كن  
چيلر، برج خنك كن و صرفه جويي در مصرف انرژي شامل مديريت انرژي و دما  
دستگاهها و اجزاي فرعي مرتبط با برجهاي خنك كن 
جرم گرفتگي چيلرها و برجهاي خنك كن و روشهاي جلوگيري از آن 
ايمني در عمليات چيلر و برجهاي خنك كن  
فرصتهاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي و راهبري چيلرها و برجهاي خنك كن 
روشهاي جديد طراحي و معرفي نرم افزارهاي طراحي چيلر و برج خنك كن 
شبيه سازي چيلرها و برجهاي خنك كن و تخمين بازده و معرفي نرم افزارهاي مربوطه 
عمليات چيلرها و برجهاي خنك كن در مناطق مختلف آب و هوايي 
متالورژي و ساخت چيلرها و برجهاي خنك كن  
روشهاي تخمين هزينه و اقتصاد مهندسي سيستمهاي چيلر و برج خنك كن  
تعميرات چيلرها و برجهاي خنك كن و رفع عيب آنها  
آزمايشات مختلف مرتبط با چيلرها و برجهاي خنك كن  
پيشرفتهاي حاصل شده در طراحي و ساخت چيلرها و برجهاي خنك كن 
سيستمهاي فيلترينگ برجهاي خنك كن 
فونداسيون و پياده سازي زيرساختها و سازه ها مرتبط با احداث برجهاي خنك كن 
روشهاي پيشرفته جلوگيري از مشكلات فرآيندي  
سيستمهاي توزيع آب در برجهاي خنك كن  
توجهات زيست محيطي در ارتباط با عمليات و كاربرد برجهاي خنك كن  
طراحي چيلر و برج خنك كن با هدف ايجاد سهولت در عمليات ساخت و تعميرونگهداري

نظرات