اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمينه هاي علمي كنفرانس 
نرم افزار

رويكرد هاي نوين در مهندسي نرم افزار
متدولوژي هاي جديد در توسعه نرم افزار
مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
امنيت اطلاعات و سيستم هاي نرم افزاري
تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
مهندسي وب
پايگاه داده
معماري نرم افزار
شبيه سازي و مدلسازي در مهندسي نرم افزار
ساير

فناوري اطلاعات
رويكرد هاي نوين در فناوري اطلاعات
وب و وب معنايي
آنتولوژي
داده كاوي ، متن كاوي و وب كاوري
كشف دانش
نمايش دانش
اكتساب دانش
بازيابي اطلاعات
امنيت اطلاعات
آموزش الكترونيكي
تجارت الكترونيكي
ساير 

هوش مصنوعي
مدلسازي رفتار انساني
پردازش هوشمند رويداد ها
پردازش زبانهاي طبيعي
منطق فازي و محاسبات نرم
سيستم هاي خبره
شبكه هاي خبره
شبكه هاي عصبي
شبكه هاي هوشمند
پايگاه داده هاي هوشمند
هوش مصنوعي و الگوريتم هاي تكاملي
روش هاي اكتشافي جستجو
سيستم هاي نظارت بر محيط
هوش مصنوعي و يادگيري
مباحث ويژه در سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
بينايي ماشين و پردازش تصوير
پردازش صوت و سيگنال
شناسايي الگو
سيستم هاي چند عامله
ساير

سيستم هاي ديجيتال
رويكرد هاي نوين در سيستم هاي ديجيتال
ميكروپروسسور و ميكروكنترلر
معماري كامپيوتر
سيستم هاي حسابي
قابليت اطمينان ، تحمل پذيري خطا و آزمون پذيري
معماري سيستم هاي موازي
مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپوتري
مدارهاي مجتمع در مقياس هاي بسيار بزرگ
سيستم هاي زمان واقعي
مباحث ويژه در سيستم هاي ديجيتال
پردازش صوت و سيگنال
ساير 

شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
رويكردهاي نوين در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
شبكه هاي كامپيوتري
انتقال داده
امنيت شبكه هاي كامپيوتري
محاسبات اينترنتي ، مشبك و خوشه اي
پردازش موازي و سيستم هاي توزيعي
مدلسازي و ارزيابي كارابي شبكه هاي كامپوتري
مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري وسيستم هاي توزيعي شبكه هاي ارتباطي
ساير

نظرات