اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولين همايش ملي توسعه تكنولوژي در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي

اهداف همايش
آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي ، صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته.
همفكري و كوشش براي ارتقا سطح آموزش در رشته هاي مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمي.
آشنايي دانشگاهيان و صنعتگران با محورها و مسائل مورد نظر صنعت پالايش نفت.
تعامل بيشتر بين نيروهاي متعهد و متخصص دانشگاهي و صنعتي.
حصول اطمينان بيشتر نسبت به توانمنديهاي دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلي.
فراهم نمودن زمينه‎ي برگزاري بازديدهاي علمي و دوره‎هاي آموزشي- صنعتي مشترك.
فراهم نمودن زمينه‎ي جذب طرح‎هاي پژوهشي و عملياتي مورد نياز شركت پالايش نفت توسط دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلي.

محور هاي همايش
محورهاي مهندسي مخزن:
استراتژيهاي جديد ازدياد برداشت از مخازن
توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز
روشها و تكنيكهاي مدلسازي مخزن جديد
شبيه سازي موردي مخازن ايراني به ويژه مخازن شكافدار و گاز ميعاني
بررسي روشهاي جديد تزريق آب و گاز در مخازن هيدروكربوري
مقايسه بين جواب نرم افزارهاي شبيه ساز مختلف (بيش از دو مورد نرم افزار)
روشهاي جديد براي تخمين پارامترهاي مخزن
كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي مخزن
روشهاي توليد از مخازن گازي بسيار عميق و پرفشار
روشهاي افزايش توليد و عمر مخازن گاز ميعاني
ساير موضوعات مرتبط

محورهاي مهندسي  بهره برداري:
روشهاي جديد چاه آزمايي، بررسي تكنيكهاي جديد
چگونگي جلوگيري از آبي شدن چاههاي افقي
نقش لوله مغزي سيار (coil tubing) در عمليات هاي مختلف
مطالعات آزمايشگاهي پيرامون رسوب آسفالتين، مدلهاي جديد رسوب آن
روشهاي ساخت ادوات و تجهيزات مورد استفاده در بهره برداري از منابع نفتي
هيدراتهاي گازي، مدلهاي تعريف كننده آنها ، روشهاي جلوگيري و رفع آنها
كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي بهره برداري
مهندسي و طراحي لوله ،تفكيك گرها و ساير ادوات مورد استفاده در بهره برداري و فرآورش نفت و گاز
روشهاي جديد انگيزش چاه ، مطالعات موردي
نقش تكميل چاه در چاههاي افقي به منظور افزايش توليد
ساير موضوعات مرتبط

محورهاي مهندسي  حفاري:
بررسي روشهاي مختلف حفاري در آبهاي عميق
چگونگي حفاري افقي در سازندهاي مخزني با ضخامت كم
چگونگي مقابله با زونهاي پر فشار در عمليات حفاري
بررسي روشهاي مختلف حفاري نوين در افزايش كارايي عمليات حفاري
تاثير گل هاي نوين در افزايش  كارايي عمليات حفاري
سيستم حفاري R.S.S و بررسي مزاياي آن در ميادين خشكي و دريايي ايران
پايداري مكانيكي ديواره چاه در حفاري هاي انحرافي و افقي
كاربرد فن آوري ليزر در عمليات مشبك كاري و حفاري( امكان سنجي در ميادين خشكي و دريايي ايران )
طراحي شيميايي سيالات حفاري پليمريجهت حفاري سازندهاي مشكل دار به لحاظ شيميايي
روشهاي ساخت تجهيزات حفاري
ساير موضوعات مرتبط

محورهاي مهندسي اكتشاف و زمين شناسي:
دورنماي اكتشاف جديد در مناطق مختلف ايران
لرزه نگاري سه بعدي و چهار بعدي
بحث اكتشاف و توسعه در حوزه درياي خزر
مدلسازي حوضه هاي رسوبي و نقش آن در اكتشاف نفت و گاز
كاربرد چينه شناسي سكانسي و چينه شناسي لرزه اي در اكتشاف تله هاي هيدروكربوني
نقش ژئوشيمي رسوبي در اكتشاف نفت
مقايسه روشهاي مختلف جمع آوري داده هاي لرزه اي و دقت مدلهاي به دست آمده از انواع برداشتهاي لرزه اي
تعيين رژيم تنش در ميادين نفتي و نقش سيستمهاي تنشي در پيدايش مخازن شكافدار
دياژنز سنگهاي رسوبي و نقش آن در اكتشاف سنگهاي مادر ممخزن
تحليل ساختماني مخازن و نقش آن در توسعه ميادين نفت و گاز
ساير موضوعات مرتبط

محورهاي شيمي و مهندسي شيمي:
فناوريهاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده مبدلهاي گرمايي
شناسايي و رفع مشكلات فرآيندي مبدلهاي گرمايي در صنايع
مبدلهاي صنعتي ويژه با كاربردهاي خاص
سنتز و ارائه روشهاي نوين براي تهيه تركيبات آلي
شيمي فضايي ، مراحل و مدلسازي مولكولي
نانو فناوري و نانو شيمي
نانو كامپوزيت ها
صنايع شيميايي مربوط به شيمي آلي
شيمي پليمر ، رنگ ، پوشش ها ، آبكاري و خوردگي
چالشهاي تحقيق ، توسعه و فرصتهاي سرمايه گذاري بيو انرژي در ايران و جهان
ساير موضوعات مرتبط

نظرات