همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

همايش ملي اصلاح الگوي مصرف و توليد

اهداف همايش:
ارائه راهكارهاي مناسب، جديد و اجراييدر جهت توليد و مصرف انرژي هاي پايدار و هم چنين اصلاح الگوي توليد و مصرف.

محور هاي همايش:
توليد  و  مصرف
1. آب
2. مواد غذايي
3. برق
4. سوخت هاي فسيلي
5. انرژي هاي تجديدپذير
6. مصالح ساختماني
7. معدن
8. تكنولوژي
9. ساير منابع طبيعي و غيرطبيعي

نظرات