چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG

چهارمین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG

محورهاي همايش به شرح ذيل مي باشد:
بازرسي و معاينه فني ادواري مخازن و خودروهاي دوگانه سوز و تجهيزات جايگاه هاي CNG
تأثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر طرح ملي CNG
اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي در احداث و بهره برداري از جايگاه هاي CNG
آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيك در صنعت CNG
استانداردها و معيارهاي فني و ايمني در صنعت CNG
فرهنگ سازي و اطلاع رساني در تمام سطوح از خواص تا عوام
تعميرات و نگهداشت از برنامه ريزي تا اجرا
آموزش بهره برداران جايگاه هاي CNG
صادرات تجهيزات CNG چشم انداز، فرصت ها و تهديدها
گذشته و حال CNG در ايران
نيازهاي كنوني CNG در ايران
CNG و سبد سوخت
تاًثير خطاها و روش هاي اندازه گيري گاز مصرفي بر بازده اقتصادي جايگاه CNG
بررسي توزيع جايگاه هاي CNG در كشور (ناممكن يا ممكن)

نظرات