همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

همايش كاربرد نانوتكنولوژي در صنايع نفت و پتروشيمي محورهاي همايش:
نانو مواد
نانو ساختارها
نانو ذرات
نانو پوشش ها
كاربرد نانو در حوزه انرژي و صنايع نفت و گاز و پليمر
نانو مواد و نانو ساختارها
كاربرد نانو در محيط زيست و آلاينده ها
نانو لوله هاي كربني
نانو كامپوزيتها
نانو كاتاليستها
نانو الياف و نانو سيم ها

نظرات