همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)

همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)

همايش منطقه اي عمران و معماري با رويكرد اصلاح الگوي مصرفمحورهاي كنفرانس:
معماري پايدار (با رويكرد استفاده از انرژي هاي نو ، معماري بومي ، معماري اقليمي و .....)
سازه ، فضا، معماري
تأثير متقابل سازه و معماري
سازه و بهينه سازي مصرف انرژي
نقش فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان

نظرات