اولین سمینار ملی امنیت غذایی

اولین سمینار ملی امنیت غذایی

اولين سمينار ملي امنيت غذايي

محورهاي كنفرانس:
صنايع فراورده هاي گوشتي و امنيت غذايي
صنايع فراورده هاي لبني و امنيت غذايي
صنايع فراوري آبزيان و امنيت غذايي
صنايع كشاورزي و باغباني و امنيت غذايي
صنايع بسته بندي و امنيت غذايي
صنايع حمل و نقل و امنيت غذايي
قوانين موضوعه در حوزه سلامت و امنيت غذايي
نقش مشاغل وابسته به صنايع غذايي در امنيت غذايي
نقش تحقيقات و پژوهشهاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي در امنيت غذايي
نقش ارتباط بين صنعت و دانشگاه در امنيت غذايي
نقش اقتصاد ملي در امنيت غذايي
نقش آموزش نيروي انساني در امنيت غذايي
غني سازي فراورده هاي غذايي و امنيت غذايي
فن آوريهاي نوين و امنيت غذايي
سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و امنيت غذايي
غذاهاي عملگرا و غذا داروها و امنيت غذايي

نظرات