اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی حفاظت الکترونیک ایران

محورهاي كنفرانس:
1. مزيتهاي سازماني استفاده از سيستم نظارت تصويري
2. بررسي مسائل حقوقي و قضايي در استفاده از سيستمهاي نظارت تصويري
3. معرفي تكنولوژيها و راهكارهاي روز جهان در حوزه نظارت تصويري
4. مديريت پيشگيري از مقاومتهاي سازماني – اجتماعي در اجراي پروژه هاي نظارت تصويري
5. نحوه تعريف، واگذاري، اجرا، نظارت و تحويل يك پروژه نظارت تصويري
6. بررسي تطبيقي اجراي يك پروژه فرضي با راهكارهاي مختلف
7. فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت نظارت تصويري
8. قوانين و حمايتهاي دولتي در حوزه صنعت نظارت تصويري

نظرات