کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

كنفرانس زلزله، سازه و روشهاي محاسباتيمحورهاي كنفرانس
1- روش هاي بهسازي و مقاوم سازي سازه ها
2- روش هاي بهينه سازي لرزه اي سازه ها
3- مدلسازي و تحليل غير خطي ديناميكي سازه ها
4- روش هاي هوش مصنوعي در ارزيابي پاسخ هاي ديناميكي سازه ها
5- عيب يابي لرزه اي سازه ها
6- كنترل لرزه اي سازه ها
7- تحليل قابليت اطمينان لرزه اي سازه ها
8- اندركنش خاك و سازه
9- اندركنش سازه و آب
10- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار
11- اثر زلزله بر سازه هاي بنايي
12- اثر زلزله بر سازه هاي ويژه، پلها، مخازن، سازه هاي بلند و ...

نظرات