اولین همایش ملی بتن و توسعه پایدار

اولین همایش ملی بتن و توسعه پایدار

اولین همایش ملی بتن و توسعه پایدارمحورهاي همايش:
*مقررات و آيين نامه هاي مربوط به سازه هاي بتني
*فناوري و مصالح نوين در سازه اي بتني
*روش هاي تعمير و نگهداري سازه اي بتني
*طراحي لرزه اي سازه هاي بتني
*روش هاي ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني
*روش هاي مدلسازي عددي سازه اي بتني
*طراحي سازه هاي بتني با توجه به شرايط محيطي خليج فارس
*روش هاي جلوگيري از خوردگي بتن و ميلگرد و حفاظت از سازه هاي بتني
*روش هاي تجربي و آزمليشگاهي
*طرح اختلاط بتن براي افزايش دوام بتن
*تاثير عوامل محيطي بر عمر بتن
*روش هاي تحليل سازه هاي بتني
*نقش مواد افزودني در افزايش كيفيت بتن

نظرات