هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران

هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران

محور هاي همايش:
•فيزيك هسته اي
•كاربرد پرتوها
•همجوشي هسته اي
•سوخت و مواد هسته اي
•راكتور
•پرتو پزشكي
•كشاورزي هسته اي
•آشكارسازي و سيستم هاي هسته اي
•دزيمتري

نظرات