دومین همایش سراسری هجوم خاموش

دومین همایش سراسری هجوم خاموش

معرفي همايش:

آسيب هاي اجتماعي جديدي دور از نگاه والدين و جامعه در حال افزايش است و جوانان نيز خيل عظيمي از درخواست كنندگان اين آسيب ها را تشكيل مي دهند.
آسيب هاي اجتماعي در بستري حاكي از خلاء بوجود مي آيند، رشد مي نمايند و به اوج مي رسند و دير يا زود پي مي بريم كه با بحران مواجه هستيم .
در اين ميان آسيب هايي كه آشكار هستند بيشتر تحت كنترل قرار گرفته اند اما اين ديدگاه در خصوص آسيب هاي خاموش يا پنهان درست نيست و تمامي شئون و روابط بين افراد و ساختار سازماني و اجتماعي را طي كرده و جامعه را با مشكلات زيادي مواجه كرده اند.
مهمتر از همه اينكه در همه خانواده ها افرادي هستند كه در سنين جواني بسر مي برند و اميال و آرزوهاي جواني و نوجواني در سر مي پرورانند. بنا بر اين بهره برداري و استفاده از نتايج پژوهشهاي كاربردي در قالب طرح هاي پژوهشي، مقالات علمي- پژوهشي ، نشريات تخصصي و همايش هاي راهبردي مي تواند از راههاي كاهش وپيشگيري از آسيب هاي اجتماعي باشد و نيز در ارتقاي آگاهي هاي والدين و ديگر افراد جامعه نقشي بسزا خواهد داشت.
در اين راستا معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد لرستان در نظر دارد همايشي با عنوان «هجوم خاموش»در جهت شناخات و ارائه راهبردهاي كاربردي در دهه سوم ارديبهشت ماه سال آينده برگزار نمايد.
از كليه اساتيد، صاحبنظران و محققان دعوت مي گردد مقالات خود را در زمينه محورهاي همايش به دبيرخانه ارسال نمايند. انتظار مي رود مقالات ارسالي مسئله محور بوده و در راستاي حل مشكلات اجتماعي جامعه باشد.

 محورهاي دومين همايش سراسري هجوم خاموش "سوگخند"
1. پديده جهاني شدن و آسيب هاي اجتماعي
2. آسيب هاي اجتماعي ناشي از تغييرات فرهنگي – اجتماعي
3. مهاجرت و آسيب هاي اجتماعي
4. تحول ارزشها و آسيب هاي اجتماعي
5. نقش كالاهاي فرهنگي در پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي
6. نقش رسانه ها در بروز و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
7. اقليم و آسيب هاي اجتماعي
8. نقش نهادهاي فرهنگي در پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي
9. آسيب هاي اجتماعي ناشي از پيشرفت تكنولوژي
10.خرده فرهنگ هاي منحرف و نقش آنها در آسيب هاي اجتماعي

نظرات