همایش برسی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان

همایش برسی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان

 

محورهاي همايش:بررسي ادبيات بومي از ديدگاه زيبايي شناسي
بررسي ادبيات بومي از ديدگاه سياسي و اجتماعي
بررسي ادبيات بومي از ديدگاه فلسفي ، عرفاني ، كلامي
ادبيات بومي و اسطوره
بررسي ادبيات بومي از ديدگاه سبك شناسي
ادبيات بومي و طنز
انواع ادبي و ادبيات بومي
 ادبيات بومي و موسيقي
ادبيات بومي و بررسي هاي زباني
 تاثير قرآن و حديث بر ادبيات بومي
آسيب شناسي ادبيات بومي
تاثير طبيعت  و اقليم در ادبيات بومي
تاثير پذيري ادبيات بومي از ادبيات ملي
 تجلي ولايت اهل بيت (ع) در ادبيات بومي

 

نظرات