دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان

دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان

محورهاي كنفرانس:
1. طراحي بر مبناي قابليت اطمينان
2. بهينه سازي قابليت اطمينان
3. پيش بيني و مدلسازي قابليت اطمينان
-  محاسبات و تحليل آماري و احتمالات
-  روشهاي كيفي
-  روشهاي كمي
4. مدلسازي و تحليل حساسيت و عدم قطعيت
5. نگهداري و تعميرات برمبناي قابليت اطمينان
6. قابليت اطمينان در حوزه
-  مهندسي ايمني
-  تحليل سود و زيان
-  طراحي بر مبناي تحمل خطا
7. قابليت دسترسي
8. تستهاي قابليت اطمينان
-  طراحي آزمايشات
-  تست عمر پرشتاب (شتابيده)
9. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي قابليت اطمينان
10. فاكتورهاي انساني و قابليت اطمينان
11. برنامه‌ريزي ريسك، تحليل و آگاهي از آن
12. روشهاي ارزيابي خطر

كاربرد قابليت اطمينان در حوزه‌هاي: 
1.       هوافضا
2.       صنعت خودرو
3.       بيوتكنولوژي
4.       صنايع شيميايي
5.       مهندسي عمران
6.       آموزش
7.       صنعت برق و الكترونيك
8.       انرژي
9.       صنعت غذايي
10.   پزشكي و بهداشت
11.   فناوري اطلاعات و مخابرات
12.   بيمه و مالي
13.   صنايع دريايي
14.   سيستم‌هاي ميكروالكترومكانيكي و نانوالكترومكانيكي
15.   نانوتكنولوژي
16.   صنعت نفت و گاز
17.   روباتيك و سيستم‌هاي خودكار
18.   سيستم‌هاي دوار
19.   سيستم‌هاي نرم‌افزاري
20.   سازه‌هاي مهندسي
21.   حمل ونقل و راه آهن

نظرات