اولین همایش منطقه ای سلامت زنان

اولین همایش منطقه ای سلامت زنان

 

محورهاي همايش:آخرين دستاوردهاي علمي در رابطه با سلامت زنان
آخرين دستاوردهاي علمي در رابطه با بيماريهاي زنان
نيازهاي مشاوره اي و آموزشي در دوران مختلفي تكاملي زنان
نقش سلامت زنان در ارتقاء الگوري مصرف
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت خانواده
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت اجتماع
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت روان
نقش سلامت زنان در ارتقاء سلامت كودكان
نقش سلامت زنان در ارتقاء شيوه زندگي
نقش سلامت زنان در ارتقاء مديريت خانواده
نقش سلامت زنان در ارتقاء بهبود كيفيت زندگي

 

نظرات