اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

اولين همايش ملي رويكردهاي نوين حسابداري دولتي

محورهاي همايش:
الف-ارزيابي ظرفيت مسئوليت پاسخگويي صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور
ب-ارزيابي ظرفيت مسئوليت پاسخگويي قانون محاسبات عمومي كشور
ج-ارزيابي ظرفيت مسئوليت پاسخگويي بودجه كل كشور
د-ارزيابي نتايج حاصل از اجراي دستورالعمل حسابداري دولتي از فروردين ماه 1381 تاكنون
ه-بررسي چگونگي اجراي اصلاح الگوي مصرف در ذيحسابيها از طريق دستورالعمل حسابداري دولتي
و-بررسي چگونگي اجراي كارمضاعف و همت مضاعف در ذيحسابيها از طريق دستورالعمل حسابداري دولتي

نظرات