اولین همایش ملی مس

اولین همایش ملی مس

اولين همايش ملي مس

اهداف كنفرانس:
پژوهشكده صنايع معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان به ياري خداوند در تاريخ 27 لغايت 30 ارديبهشت 1390 اولين همايش ملي مس  را در اين دانشگاه برگزار مي كند. هدف اين همايش فراهم ساختن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي در حوزه هاي مختلف صنايع مس، شناخت نيازها و قابليت هاي اين صنايع، ايجاد بستري مناسب جهت همكاري بين محققين گروه هاي مختلف پژوهشي در دانشگاه ها و صنايع مرتبط مي باشد.

همايش ملي مس مقالاتي كه در زمينه تمام موضوعات مربوط به صنايع اكتشاف، استخراج و متالورژي مس و موضوعات وابسته همانند مديريت، ايمني و توسعه پايدار تهيه شده باشند را مي پذيرد. در هر حال كميته علمي همايش محورهاي اصلي كنفرانس را به گروه هاي زير طبقه بندي نموده است:
1. زمين شناسي، اكتشاف، استخراج و فرآوري
2. پيرومتالورژي، هيدرومتالورژي، الكترووينينگ و تصفيه
3. شكل دهي، ريخته گري، اتصال و عمليات حرارتي
4. فرآيندها و محصولات نوين (شامل بيو تكنولوژي و نانو تكنولوژي)
5. كنترل فرآيند، اتوماسيون، توسعه پايدار
6. انرژي، محيط زيست، بهداشت و ايمني
7. خوردگي، حفاظت، متالورژي سطوح و پوشش كاري
8. ساير موارد

اعضاي كميته راهبردي:
دكتر نصرالله گرامي، رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر احمد مومني، معاون پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دكتر علي اصغر توفيق، رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر محمد پازوكي، معاون پژوهشي پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر محمد رنجبر، رئيس پژوهشكده صنايع معدني و رئيس اولين همايش ملي مس

اعضاي كميته اجرايي:
دكتر محمد رنجبر، رئيس پژوهشكده صنايع معدني و رئيس اولين همايش ملي مس
دكتر رامين رئيس زاده، معاون پژوهشي پژوهشكده صنايع معدني و دبير اجرايي همايش ملي مس
دكتر مرتضي زندرحيمي ، سرپرست گروه پژوهشي شناخت و حفاظت مواد
دكتر محمد حسن فضائلي پور، سرپرست گروه پژوهشي توليد و جداسازي مواد
دكتر فرشته بختياري، سرپست گروه پژوهشي فرآوري و بازيابي مواد

نظرات