دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

دومين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايرانمحورهاي همايش:
طراحي و ساخت سامانه هاي اپتيكي،ليزري و اپتوالكترونيكي
طراحي و ساخت منابع تغذيه ليزر
كاربردهاي بيناب نمايي ليزري
ساخت ادوات فوتونيكي
كاربردهاي نوري نانو ساختارها
كاربردهاي صنعتي، دفاعي، پزشكي و زيست محيطي ليزر

نظرات