چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران

چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران

محورهاي همايش

 • سلامت الكترونيك در ايران
 • داده كاوي در پزشكي
 • سلامت همراه
 • سيستم هاي پزشكي از راه دور
 • بيوانفورماتيك و انفورماتيك پزشكي
 • آموزش الكترونيكي در پزشكي
 • واقعيت مجازي و كاربردهاي تشخيصي-درماني
 • شبكه هاي الكترونيكي بهداشتي درماني و اورژانس
 • اخلاق پزشكي در سلامت الكترونيك
 • استانداردها و قوانين در سلامت الكترونيك
 • اقتصاد پزشكي در سلامت الكترونيك

نظرات