چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

چهارمين كنفرانس ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار

محورهاي همايش

 • مقاوم سازي شريانهاي حياتي و تاسيسات زيرزميني
 • مقاوم سازي و بهينه سازي ساختمان
 • لزوم مقاوم سازي موثر در مديريت بحران بر اساس دستورالعمل بهسازي
 • ژئوتكنيك لرزه اي
 • صنعتي سازي ساختمان ها در شهر هاي صنعتي
 • ژئوتكني لرزه اي
 • بررسي انواع پوششها در بناهاي تاريخي
 • كاربرد فناوري هاي جديد و ميزان تاثير آنها در مرمت بناها ي تاريخي
 • روشهاي نوين مقاوم سازي سازه ها
 • مقاوم سازي بهسازي راه و ترابري ، پل، تونل و خطوط ريلي
 • مقاوم سازي شريان هاي حياتي از قبيل آب، فاضلاب، برق، سامانه هاي ارتباطي  و....
 • نقش رسانه ها در مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي
 • مقاوم سازي ساختمان ها اداري ، آموزشي و درماني
 • مقاوم سازي ابنيه باستاني و ميراث فرهنگي
 • مديريت بحران و پدافند غير عامل
 • فناوريهاي نوين مقاوم سازي
 • مقاوم سازي ابنيه دفاعي و نظامي
 • نقش اقتصاد، بيمه و بانكداري در مديريت بحران و مقاوم سازي
 • بررسي و شناسايي خاك هاي مسئله دار و ارائه راهكار هاي مقاوم سازي آن
 • استفاده از مصالح و فناوري هاي نوين جهت افزايش عمر مفيد ساختمان ها و افزايش سرعت ساخت
 • نقش پيش ساختگي در افزايش رشد ساخت و ساز كشور و اثرات زيست محيطي آن
 • شهر ها و شهرداري هاي الكترونيك
 • مديريت پسماند ها جهت حفظ محيط زيست

نظرات