همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم

همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم

همايش منطقه اي سلامت پژوهشي در قرآن كريممحورهاي همايش
1-  شاخصه هاي سلامت رواني از ديدگاه قرآن كريم
2-  آثار و فوايد معنوي احكام عبادي بر سلامت از ديدگاه قرآن كريم
3-  شيوه هاي دستيابي و ارتقاء سلامت معنوي از ديدگاه قرآن كريم
4-  سلامت خانواده از ديدگاه قرآن كريم
5-  فلسفه طب از منظر قرآن كريم
6-  بهداشت فردي و همگاني از منظر قرآن كريم
7-  بررسي تطبيقي دلايل مرتبط با سلامت و تحريم خون، مردار، گوشت خوك و شراب با آيات قرآن كريم
8-  مطالعات تطبيقي آيات با محوريت بهداشتي و آيات با محوريت درماني در قرآ ن كريم
9-  بررسي روند تكامل جنين و علم وراثت از منظر آيات قرآن كريم
10-  بررسي سير زندگي و مراحل رشد و تكامل از منظر قرآن كريم
11-  بررسي سلامت و بهداشت تغذيه از منظر قرآن كريم
12-  بررسي خواص ميوه ها و مواد غذايي ياد شده در آيات قرآن كريم
13-  تاثير نگاه به آيات نوراني قرآن ، تلاوت قرآن ، گوش دادن به آواي قرآن در ارتقاء ابعاد مختلف سلامت
14-  نمودهاي سلامت پژوهي در قرآن در آثار علما، فضلا و دانشمندان ايراني و خارجي
15- روش شناسي مطالعات تطبيقي حوزه سلامت و دين با استناد به آيات نوراني قرآن كريم

نظرات