دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

دومين كنفرانس ملي پژوهشهاي كابردي منابع آب ايران

معرفي كنفرانس
امروزه حفظ و صيانت از منابع آب و بهره‌برداري بهينه و اقتصادي و عادلانه از آب يك مساله جهاني است و به همين جهت در قرن ۲۱ از آب به عنوان يك چالش فراگير بشري ياد مي‌شود. تاكيد جامعه جهاني بر اين است كه دولت‌ها و ملت‌ها به مقوله آب به عنوان كليد توسعه نگاه كنند و منابع آب موجود در حوزه آبريز را به عنوان عنصر اصلي آمايش سرزمين و توسعه پايدار حوزه به شمار ‌آورند. سيستم‌هاي پايدار به نحوي طراحي و مديريت مي‌شوند تا بتوانند نيازهاي جامعه را در حال حاضر و آينده، در حالي‌كه هماهنگي اكولوژيكي و محيط‌زيستي و هيدرولوژيكي آنها را نيز حفظ مي‌كنند، برآورده كنند. محدوديت منابع آب در دسترس، افزايش نيازهاي آبي و آلودگي آبهاي موجود موجب شده تا جوامع انساني با استفاده از بررسي‌هاي علمي، پژوهش‌هاي كاربردي و برنامه‌ريزي، فرداي بهتري را براي خود ترسيم كنند. بنابراين لزوم همفكري صاحبنظران و متخصصان در عرصه ملي و بين‌المللي براي تحول زمينه پژوهش‌هاي كاربردي در منابع آب در ايران همگام با پيشرفت‌هاي جهاني ضروري است. در اين ارتباط اولين كنفرانس پژوهش‌هاي كاربردي منابع آب ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه و با همكاري دفتر پژوهش‌هاي كاربردي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب در شهر كرمانشاه برگزار شد. در پي برگزاري موفقيت آميز اولين كنفرانس پژوهش‌هاي كاربردي منابع آب ايران، آب منطقه‌اي زنجان به عنوان يكي از شركت‌هاي آب منطقه‌اي فعال در امور پژوهش در سطح كشور، با همكاري دفتر پژوهش‌هاي كاربردي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب و با حمايت ساير شركت‌هاي آب منطقه‌اي و تعدادي از دانشگاه‌هاي كشور، كنفرانسي با موضوع پژوهش‌هاي كاربردي برگزار خواهد كرد. به همين سبب ازكليه اساتيد، دانشجويان و متخصصان و صاحبنظران رشته هاي فني و مهندسي و علوم مرتبط با مهندسي آب، دعوت مي‌شود تا با ارسال مقالات علمي و شركت در اين كنفرانس امكان تحقق اهداف آن را فراهم آورند. 

محورهاي كنفرانس:

مديريت پژوهش در بخش آب:
•مديريت دانش در بخش آب
•راهكارهاي ارتقاي بهره‌وري پژوهش
•كاربردهاي موفق دستاوردهاي پژوهشي
 برنامه‌ريزي و مديريت به هم پيوسته منابع آب:
•مديريت تقاضاي آب
•مديريت به هم پيوسته آب و خاك در حوضه‌هاي آبريز (با تاكيد بر حوضه آبريز قزل‌اوزن)
•مديريت انطباقي (Adaptive management) در سامانه‌هاي رودخانه و مخزن
•طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي: تجارب ملي و چالش‌هاي فني، حقوقي، اقتصادي و زيست‌محيطي
•كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب
•رويكردهاي نوين در حفاظت كمي و كيفي منابع آب
•سيستم‌هاي تصميم‌يار (DSS) در منابع آب
•معيارها و روش‌هاي ارزيابي پايداري توسعه و بهره‌برداري از منابع آب
 ساختار نهادي و حكمراني آب (Water Governance):

•فرآيندهاي مشاركت ذي‌نفعان و بهره‌برداران در مديريت منابع آب
•سياست‌هاي راهبردي
•قوانين، مقررات، آيين نامه‌هاي مربوط به آب و پيشنهادات اصلاحي
•ارزش كامل آب
•مالكيت و حقوق آب
•بازار آب، تجارت آب و بار آلودگي
 مديريت پايدار منابع آب زيرزميني و سطحي:

•تعادل‌بخشي آبخوان‌ها
•اندركنش رودخانه و آب زيرزميني و مديريت يكپارچه آنها
•بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب زيرزميني و سطحي
•فن‌آوري‌هاي نوين در تغذيه مصنوعي آبخوان
•روش‌هاي شناسايي و مديريت منابع آب كارست و سازندهاي سخت
•سامانه‌هاي پيشرفته پايش و مديريت اطلاعات هيدرولوژيكي
•پيش‌بيني‌هاي هيدرولوژيكي
•پديده‌هاي حدي هيدرولوژيكي (سيل و خشكسالي)
•رسوب شناسي محيطي و سامانه‌هاي منابع آب
 آب و محيط زيست:

•مدل‌سازي و مديريت كيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني (رودخانه‌ها، درياچه‌ها و ...)
•روش‌هاي نوين در ارزيابي اثرات زيست محيطي-اكولوژيكي سدهاي موجود
•حفاظت اكوسيستم‌هاي آبي (تالاب‌ها و ...)
•روش‌هاي جامع برآورد جريان حداقل زيست‌محيطي (Environmental Flow) در رودخانه‌ها و تالاب ها
•منافع اقتصادي بازسازي (Restoration) اكوسيستم‌هاي آبي
•نقش فلزات سنگين در آلودگي‌هاي منابع آب، راهكارهاي مقابله با آن‌ها و مديريت پسماندهاي فلزات سنگين
 امنيت آب و غذا (Water and Food Security):

•مديريت شرايط حدي
◦تحليل عدم قطعيت و مديريت ريسك
•حل مناقشات (Conflict Resolution) بخش آب
•دسترسي به آب سالم
•تجارت آب مجازي
•تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب
 منابع آب‌هاي غير متعارف:

•بازيافت آب و جنبه‌هاي بهداشتي،اجتماعي، نهادي وزيست‌محيطيبازچرخاني آب (Water Reuse & Water Recycling)
•روش‌هاي نوين استحصال آب (باروري ابرها، آب شيرين‌كن‌ها، رطوبت هوا، جمع‌آوري آب باران و...)
•موارد موفق كاربرد آب‌هاي شور و لب‌شور در كشاورزي و صنعت

نظرات