اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران

اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران

محورهاي همايش: شيوه هاي نقد ادبي شيوه هاي نقد شعر شاخه هاي گوناگون نقد ادبي مطبوعات و نقد نويسي نقدهاي سينمايي نظريات ادبي تاريخچه نقد نويسي در ادبيات نقد شيوه هاي نقد نويسي نقدنويسي و علوم ديگر مانند روانشناسي, جامعه شناسي و غيره معرفي منتقدان مشهور و آثارشان

نظرات