همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان

همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای علمی باستان‌شناسی در خوزستان

 

محورهاي همايشجايگاه خوزستان در مطالعات باستان شناسي ايران
مطالعه و بررسي سازه هاي آبي, تاريخي خوزستان
رويكردهاي نوين در عرصه باستان شناسي خوزستان
تاريخچه بررسي ها و كاوش هاي باستان شناسي خوزستان
چگونگي شكل گيري استقرارها و تعاملات فرهنگي دشت شوشان با مناطق همجوار
بررسي ويژگيهاي معماري و شواهد باستان شناختي دوره هاي مختلف

 

نظرات