اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

پيام دبير علمي همايش
اكوفيزيولوژي گياهي علمي است كه به بررسي رابطه ميان عوامل دروني گياه و عوامل محيطي مي پردازد. در واقع اين بخش از علوم گياهي به چگونگي كاركرد سلولي گياهان (فيزيولوژي گياهي) تحت تاثير عوامل محيطي موثر بر رشد گياهان (اكولوژي گياهي ) مي پردازد. اكوفيزيولوژي گياهان زراعي به طور تخصصي پيرامون مسائلي كه در تشكيل عملكرد گياهان زراعي موثر است بحث مي نمايد. اين حوزه مطالعه گياهي گستره وسيعي از علوم مربوط به گياهان را در بر مي گيرد بطوريكه مي توان رشد و نمو يك گياه زراعي از مرحله جوانه زني تا تشكيل عملكرد را در قالب اين علم بررسي نمود.
اولين همايش منطقه اي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي فرصت ارزنده اي است كه از طريق آن مي توان با حضور پژوهشگران رشته هاي مرتبط، با جديد ترين يافته ها و دستاوردهاي حاصل از تحقيقات صورت گرفته در رابطه با مبحث توليد گياهان زراعي آشنا شد. سعي شده است محورهاي همايش به نحوي طراحي شوند كه تمام جنبه هاي رشد و نمو گياه زراعي را در بگيرد بطوريكه عواملي مانند رقابت علف هاي هرز يا به نژادي گياهان زراعي و حتي مباحث نويني مانند استفاده از مدلسازي در توليد گياهان زراعي نيز در آن گنجانده شده است. اميد است با حضور جنابعالي در اين همايش، هم انديشي مناسبي جهت بررسي تحقيقات انجام شده و طرح ريزي مطالعات مربوط به اكوفيزيولوژي گياهان زراعي در آينده در منطقه برداشته شود


اهداف همايش
آشنايي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان با تحقيقات در زمينه اكوفيزيولوژي گياهان زراعي


محورهاي اصلي
اكولوژي و فيزيولوژي بذر
اثر تنش هاي محيطي بر كارآيي گياهان زراعي
اكوفيزيولوژي علف هاي هرز
به نژادي گياهان زراعي
مدلسازي گياهان زراعي

نظرات