هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

هفتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

اهداف كنفرانس هفتم · معرفي مباحث و روش‌هاي نوين و نگرش‌هاي جديد در زمينه نگهداري و تعميرات · فراهم آوردن زمينه‌اي براي تبادل بهترين تجارب و يافته‌ها پيرامون دستاوردهاي نگهداري و تعميرات · فراهم آوردن زمينه‌اي براي ارتقاي سطح علمي مديران ، كارشناسان و محققان در زمينه نگهداري و تعميرات · فراهم آوردن زمينه‌اي براي ارايه چالش‌ها و مشكلات و توسعه و به كارگيري ساز و كارهاي نوين نگهداري و تعميرات محورهاي كنفرانس تجارب اثر بخش در نگهداري و تعميرات ( Effective Practices in Maintenance ) چالش‌هاي نت ( Maintenance Challeneg ) مديريت راهبردي و اجرايي ( Strategic Management and Implementation ) راهبرد نت مبتني بر ريشه يابي عيوب ( Root Cause Maintenance strategy ) راهبرد اقتصادي مراقبت وضعيت ( Economical Condition Monitoring Strategy ) تشخيص و پيش بيني عيوب ماشين‌آلات ( Machinery Diagnosis and Prognosis ) شاخص‌هاي كليدي عملكرد و سنجش نت ( Key Performance Indicators and Measurements ) نت مبتني بر قابليت اطمينان ( Reliability Centered Maintenance :RCM ) مديريت زنجيره تامين و نت ( Supply Chain Management and Maintenance) توسعه منابع انساني در نت ( Human Resource Development (HRD) in Maintenance ) سيستم‌هاي هوشمند در نت ( Intelligent Systems Application in Maintenance ) نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير ( Total Productive Maintenance ) تأسيسات آبي (سدها، سازه­هاي هيدروليكي، خطوط آبرساني، ايستگاه­هاي پمپاژ و ...) ( (Water Facilities (Dams, Hydraulic Stractures, Pipe Pump Stations, lines) ديدگاه‌ها و فنون نوين در نت: ( New Approaches and Techniques in Maintenance) مديريت دارايي­هاي فيزيكي ( Physical Asset Management :AM ) سيستم‌هاي نت مجازي ( Virtual Maintenance Systems :VMS) سيستم‌هاي بي نياز از تعمير ( Maintenance free ) نت ناب ( Lean Maintenance ) فنون پيش‌بينانه و پيش اقدام ( Predictive & Proactive Tech) هزينه چرخه عمر ( Life Cycle Cost :LCC)

نظرات