همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10

همایش شهروندان و تعلق اجتماعی در منطقه 10

همايش شهروندان و تعلق اجتماعي در منطقه 10محورهاي همايش :
1- جايگاه نهادها و گروههاي اجتماعي در شكل دهي و هدايت تعلق اجتماعي
-تشكل  هاي مردم نهاد (NGO ، شوراياري ها و...)
-مساجد وهيئت هاي مذهبي
-مدارس
-خانواده
2- تعلق اجتماعي و تجربيات موفق مديريت شهري
-شهرداري منطقه (معاونت ها ،نواحي ، سامانه اطلاع رساني 1888، 137 و...
-خانه هاي فرهنگ و فرهنگسراهاي محله
3- فرصت ها و چالش هاي منطقه وتعلق اجتماعي
-جوان بودن جمعيت
-سرمايه اجتماعي
-تراكم جمعيت ،ترافيك
-فقر و بيكاري
-اعتياد و مفاسد اجتماعي
-بافت فرسوده
4-ارتقاء حس هويت و تعلق اجتماعي در راستاي
-مشاركت شهروندان
-مديريت اماكن  اجتماعي و فرهنگي محله
-طراحي و معماري فضاهاي كالبدي شهري مانند :ميادين ،بازارها ،بوستان ها و...
-جايگاه حقوق شهروندي در سياست هاي محله و ناحيه محور و اثرات آن بر انسجام اجتماعي محلات منطقه 10

نظرات