همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران

همایش همبستگی کالبدی - اجتماعی در منطقه 21 تهران

همايش همبستگي كالبدي - اجتماعي در منطقه 21 تهران

محورهاي همايش:

 • مطالعه تطبيقي و بررسي تجربيات جهاني بويژه در كلانشهر هاي آسيايي
 • بررسي روند ها و طرح هاي آتي و آينده نگارانه در خصوص شيوه هاي مديريت نواحي صنعتي منطقه 21 در قالب
  • هويت صنعتي منطقه 21 در سند طرح جامع تهران
  • تاثيرات تشكيل استان البرز بر آينده منطقه 21
  • جايگاه ارتباطي – فعاليتي منطقه 21 با نظام منطقه كلانشهري تهران
  • تبديل منطقه 21 به نقطه تعاملي شهرداري تهران با بازارهاي جهاني و كلانشهرهاي دنيا
  • تبديل منطقه 21 به قطب گردشگري شهر تهران و افزايش جذب گردشگران صنعتي
 • معرفي متدها و شيوه هاي جديد شهر سازي و طراحي فضاي شهري در جهت ساماندهي كالبدي و فضايي و كاهش تعارضات ناشي از تعامل بخش صنعتي و سكونتگاهي .
 • مطالعه تاريخچه و روند شكل گيري بخش صنعتي منطقه 21 با هدف امكان سنجي و بررسي شيوه هاي افزايش قابليت پذيرش گردشگر صنعتي داخلي و خارجي با تاكيد بر تاريخچه صنعتي منطقه و همچنين گردشگران عمومي بر اساس جايگاه منطقه 21 به عنوان دروازه ورودي غربي شهر تهران و ظرفيت هاي اكوتوريسم موجود در منطقه .
 • بررسي ووضعيت موجود شبكه دسترسي و راههاي محلي و اصلي موجود در منطقه و خطرات ناشي از آن براي شهروندان منطقه .
 • شيوه هاي شكل دهي به هويت صنعتي – شهري منطقه 21 از طريق استفاده از نماد هاي شهري و افزايش تعلق اجتماعي شهروندان .
 • شناسايي سياست ها و فعاليت هاي فعلي بخش صنعتي منطقه 21 در جهت ارائه خدمات به شهروندان خصوصا شهروندان منطقه 21 و ارائه پيشنهادات در خصوص شيوه هاي جديد ارائه خدمات بخش هاي صنعتي به شهروندان منطقه ( مطالعه موردي سازمان ها و شركت هاي فعال در سطح منطقه)
 • امكان سنجي در خصوص افزايش سهم مشاركتهاي عمومي بخش صنعتي در سطح منطقه از طريق انجام اقداماتي نظير راه اندازي باشگاه هاي فرهنگي - ورزشي ، راه اندازي واحدهاي ارتباط مردمي و...
 • تحليل و بررسي انتظارات و قابليتهاي متقابل بخش صنعتي و مديريت شهري .
 • تحليل هزينه- درآمد مديريت شهري در خصوص پيامدهاي ناشي از فعاليت هاي صنايع .
 • بررسي و اثرسنجي اقدامات واحدهاي صنعتي در جهت پياده سازي سيستم هاي مختلف مديريت كيفيت نظير ISO 14001 و ISO 18001 بر ذينفعان ( شهروندان ساكن منطقه 21)

نظرات