همایش مشاغل کاذب و معضلات اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه 12

همایش مشاغل کاذب و معضلات اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه 12

همايش مشاغل كاذب و معضلات اجتماعي و فرهنگي در سطح منطقه 12

اهداف
1-   كاهش آسيب ها و معضلات اجتماعي و فرهنگي ناشي از مشاغل كاذب در سطح مطقه
2-    افزايش مشاركت شهروندان ساكن منطقه
3-   نقش مديريت شهري و ساير نهادهاي ذيربط در خصوص مواجهه با مشاغل كاذب
4-   ارائه راهكارهايي عملياتي جهت ساماندهي مشاغل كاذب فعال در سطح منطقه
5-   افزايش سطح ارتباط و مشاركت نهادهاي علمي ، دانشگاهي ، اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران
6- بالا بردن سطح علمي و تخصصي كاركنان معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه

محورهاي همايش
1)    علل و انگيزه هاي گرايش به مشاغل كاذب در منطقه 12( انگيزه هاي اقتصادي، رواني و شخصيتي، مهارتي و آموزشي و فرهنگي..)
2)    تعريف و دسته بندي مشاغل كاذب از ديدگاه هاي مختلف اجتماعي، مديريتي ، از نظر شهروندان، سازمان هاي ذيربط و يا افراد ذي نفع و همچنين مطالعه ميداني مشاغل كاذب موجود در  منطقه 12
3)    تبعات و پيامدهاي اقتصادي-اجتماعي -- اقتصاد غيررسمي و مشاغل كاذب بر شهر تهران
( پيامدهاي مثبت و منفي، تحليل فرصت ها و تهديدهاي ناشي از آن با تاكيد بر منطقه 12)
4)    بررسي وظايف مديريت شهري و مشخصا شهرداري منطقه 12 در قبال مشاغل كاذب و ارائه راهكارهايي عملياتي به مديريت شهري در جهت انجام اين وظايف در زمينه هايي چون :
-    ارائه آموزش و توانمندسازي شاغلين به مشاغل كاذب
-    حذف فيزيكي و يا جمع آوري مشاغل كاذب به كمك ستاد سد معبر
-    ساماندهي كالبدي شاغلين مشاغل كاذب در قالب اسكان هاي موقت
5)    روش هاي كاهش انگيزه افراد در خصوص اتخاذ مشاغل كاذب و بررسي شيوه هاي ترغيب آنان به تحصيل شغل پايدار بر اساس بررسي تجربيات ساير شهرها و يا كشورها در دنيا
6)    نقش تشكل هاي مردم نهاد منطقه 12 در ساماندهي مشاغل كاذب و فعالان بخش غير رسمي
7)    معرفي شيوه هاي تصميم گيري، برنامه ريزي، اجرا و تعامل هم افزا ميان سازمان ها و نهادهاي مسئول (سازمان هايي نظير كار و امور اجتماعي، اصناف،  فني و حرفه ايي، نيروي انتظامي، شهرداري و ..) در خصوص ايجاد فرصت يا هدايت شاغلين مشاغل كاذب به مراكز مناسب
8)    جايگاه مشاركت شهروندان (خصوصا مديران محله، شوراياري ها، بسيج مساجد، اصناف و  ....) در كاهش استقرار و تمركز مشاغل كاذب در هر محله
9) مطالعه نقش افراد مختلف مستعد به انتخاب مشاغل كاذب در منطقه 12 نظير زنان سرپرست خانوار، خانواده ها و كودكان بدسرپرست، معتادين( كليه افرادي كه در معرض آسيب هاي اجتماعي هستند) همچنين توليدكنندگان زيرپله-ايي و متخلفان مالياتي در ترويج و توسعه مشاغل كاذب در منطقه
10) بررسي ارتباط ميان حمايت از كارآفريني و كارآفرينان و تمايل افراد به انتخاب مشاغل كاذب
11) ارائه تجربيات موفق نهادها و سازمان هاي ذيربط در منطقه 12 در مواجهه با پديده مشاغل كاذب
12) مطالعه ميداني در خصوص وضعيت مشاغل كاذب در محله هاي منطقه 12 نظير محله امام زاده يحيي(ع)، محله بازار، محله تختي و محله كوثر، مازندران و امام حسين و ارائه پيشنهادات عملياتي در جهت ساماندهي اين محلات
13) شيوه هاي طراحي فضاهاي شهري خصوصا ميادين و پياده رو ها در جهت كاهش امكان استقرار فعالان مشاغل كاذب

نظرات