سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

سومين كنفرانس ملي سازه هاي فضاكار

اهداف
ويژگي هاي معماري سازه‌هاي فضاكار
فرم شناسي در سازه هاي فضاكار
تأثير متقابل فرم، معماري و رفتار سازه‌اي
ابداعات و طرح‌هاي بديع و نوين
سيستم‌هاي سازه‌هاي فضاكار
مدل‌سازي و تحليل
مدول‌ها و پيونده‌ها
بارگذاري
پايداري و كمانش سازه‌هاي فضاكار
ديناميك و رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي فضاكار
جنبه‌هاي رفتار خطي و غير خطي
روش‌هاي تجربي و تحليل آزمايشگاهي اعضا و پيونده‌ها
ويژگي‌هاي مصالح (اعضا سازه و پوشانه‌ها)
بهينه‌يابي
روش‌ها و فرآيندهاي توليد، ساخت، نصب و اجرا
مديريت كيفيت
اقتصاد سازه‌هاي فضاكار
ارزيابي احتمال انديشانه ايمني و قابليت اطمينان
نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلي

محورهاي علمي:
ويژگي‌هاي معماري سازه‌هاي فضاكار
فرم‌شناسي در سازه‌هاي فضاكار
تأثير متقابل فرم، معماري و رفتار سازه‌اي
ابداعات و طرح‌هاي بديع و نوين
سيستم‌هاي سازه‌هاي فضاكار
مدل‌سازي و تحليل
مدول‌ها و پيونده‌ها
بارگذاري
پايداري و كمانش سازه‌هاي فضاكار
ديناميك و رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي فضاكار
جنبه‌هاي رفتار خطي و غير خطي
روش‌هاي تجربي و تحليل آزمايشگاهي اعضا و پيونده‌ها
ويژگي‌هاي مصالح، اعضا سازه و پوشانه‌ها
بهينه‌يابي
روش‌ها و فرآيندهاي توليد، ساخت، نصب و اجرا
مديريت كيفيت
اقتصاد سازه‌هاي فضاكار
ارزيابي احتمال انديشانه ايمني و قابليت اطمينان
نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلي

نظرات