همایش منطقه ای شیمی

همایش منطقه ای شیمی

همايش منطقه اي شيميمحور هاي همايش بصورت ذيل مي باشد:
1- فنآوري نانو در شيمي
2- فرآيندهاي نوين در كنترل آلاينده هاي زيست محيطي
3-سنتز مواد جديد آلي و معدني
4- مدلسازي، شبيه سازي و شيمي محاسباتي
5- ترموديناميك و سينتيك در فرآيندهاي مواد شيميايي
6- آناليز كمي، كيفي و شناسايي مواد شيميايي
7- پتانسل توسعه صنايع شيميايي و معادن در شهرستان ميانه

نظرات