اولین سمینار تخصصی انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

اولین سمینار تخصصی انرژی های تجدیدپذیر با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

محورهاي همايش:
۱- انرژي خورشيدي و كاربردها
۲- انرژي بيو گاز
۳- انرژي بادي
۴- انرژي زمكين گرمايي و كاربردها

محورهاي ويژه:
۱- آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن
۲- استفاده از پسماندها و توليد انرژي از آن
۳- استفاده از پساب
۴- مهندسي محيط زيست

حاميان علمي سمينار:
۱-  آب و فاضلاب خراسان رضوي
۲- سيويليكا
۳- انجمن انرژي خورشيدي ايران
۴- شركت پارسه
۵- سازمان محيط زيست خراسان رضوي

نظرات