همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

همايش منطقه اي حسابداري سرمايه فكري

محورهاي همايش

مفاهيم و چارچوب هاي سرمايه فكري:
سرمايه انساني
سرمايه ساختاري
سرمايه سازماني
سرمايه نوآوري و نوپديد
سرمايه اجتماعي
پويايي سرمايه فكري
مزايا و محدوديت كاربرد نظريه سرمايه فكري


شناسايي ، ارزش گذاري ، سنجش و حسابداري سرمايه فكري:
شناسايي دارائي هاي نامشهود
حسابداري سرمايه فكري و نامشهود
ارزش گذاري سرمايه فكري
سرمايه فكري و زنجيره ارزش
تحليل اثر سرمايه فكري بر ارزش سهام
حسابداري سرمايه انساني
تحليل مدل ها ، شاخص ها ، سنجه ها و فاكتورهاي سنجش سرمايه فكري
تحليل مدل هاي سنجش مبتني بر سرمايه بازار
تحليل مدل هاي سنجش بازده دارايي
تحليل مدل هاي سنجش دارايي هاي دانشي
روش هاي تنظيم ترازنامه ، اظهارنامه و گزارش سرمايه فكري و نامشهود

سرمايه فكري و مديريت:
منابع و دارايي هاي نامشهود
ارتباطات سازماني و ميان سازماني
رهيافت هاي جديد در مديريت دانش
مديريت فنآوري
سازمان هاي يادگيرنده
مديريت سرمايه انساني
مديريت دانش ميان فرهنگي

سرمايه فكري و اقتصاد:
خصوصي سازي ، آزادسازي و انحصارزدايي
سرمايه فكري و بازار سهام
سرمايه فكري و اقتصاد جهاني
مديريت مالي و سرمايه فكري

نظرات