اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

اولين همايش منطقه اي تجاري سازي پژوهش

محورهاي همايش:
1. مدل هاي تجاري سازي پژوهش
۲. نقش و جايگاه تجاري سازي پژوهش در تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور
۳. نقش مراكز آموزش عالي در تجاري سازي پژوهش
۴. ارزيابي كمي و كيفي تجاري سازي پژوهش در كشور
۵. بررسي قوانين و مقررات كشور در زمينه تجاري سازي پژوهش
۶. بررسي حقوق مالكيت معنوي در تجاري سازي پژوهش
۷. نقش تجاري سازي پژوهش در رشد اقتصادي كشور
۸. جايگاه صنعت در تجاري سازي پژوهش

 

نظرات