همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

همايش ملي مديريت پسماندها و پسابهاي كشاورزي

سالانه مقادير فراواني پسماند در بخش كشاورزي با بهاي هنگفت توليد مي شود اما متاسفانه بخش قابل توجهي از آن به شكل غير اصولي و به دور از ملاحظات زيست محيطي در محيط رها و  يا دفع مي گردد. همچنين توليد حجم بالايي از پساب كشاورزي تصفيه نشده و ورود آن به منابع ارزشمند آب و خاك نيز، منجر به آلودگي بستر اكوسيستم مي گردد كه برنامه ريزي و سياست گذاري متوليان امر را، در تبديل اين چالش عظيم زيست محيطي، به يك فرصت گرانبها ضروري مي گرداند تا با اتخاذ روش هاي مناسب مديريتي و تلاش در جهت كاهش توليد پسماند و پساب ضمن افزايش بهره وري، خسارات وارده به منابع پايه نيز كاهش يابد. از سويي ديگر، ترويج و اشاعه روش هاي عملي مديريت پسماند و پساب در كشاورزي گامي مهم، در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار و حفظ محيط زيست مي باشد. از اينرو بررسي و جمع آوري نظرات انديشمندان اين حوزه در قالب همايش، مي تواند مقدمه اي براي رسيدن به مباني تئوريك و دستاوردهاي عملياتي موثر براي تهيه دستورالعمل ها و اقدامات اجرائي مديريت ملي پسماند و پساب در بخش كشاورزي تلقي گردد.
محورهاي همايش

مديريت پسماند
· مديريت پسماندهاي كشاورزي، چالشها و فرصت ها
· پسماندهاي كشاورزي و توليد فرآورده (مواد و انرژي)
· مديريت پسماندهاي كشاورزي، افزايش بهره وري و توليد محصول سالمتر
· فن آوري و روشهاي نوين مديريت پسماندهاي كشاورزي
·استانداردها، قوانين، ضوابط و دستور العملهاي مديريت پسماندهاي كشاورزي
·آموزش و اطلاع رساني در حوزه مديريت پسماندهاي كشاورزي

مديريت پساب
·جايگاه مديريت و پايش پساب در بخش كشاورزي
·نقش، اهميت و اصول تصفيه فاضلاب هاي توليد شده در بخش كشاورزي
·اصول و روشهاي نوين بازچرخاني پساب تصفيه شده در بخش كشاورزي
·جنبه هاي بهره برداري از آبهاي نامتعارف در توليدات كشاورزي
·استانداردها، قوانين، ضوابط و دستور العملهاي مديريت پسابهاي كشاورزي
·آموزش و اطلاع رساني در حوزه مديريت پسابهاي كشاورزي

نظرات