اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران

اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران

هدف از برگزاري اين كنگره، آشنايي هر چه بيشتر متخصصين شيمي كشور با آخرين دستاوردهاي علمي و گسترش و تقويت ارتباط علمي بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي كشور در زمينه هاي مختلف دانش شيمي مي باشد.

زمينه ­هاي كنگره:
شيمي آلي
شيمي معدني
شيمي تجزيه
شيمي فيزيك
شيمي پليمر
شيمي محيط زيست
شيمي كاربردي
شيمي دارويي
نانوشيمي
بيوشيمي

نظرات