شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

همایش شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی منطقه 22

محورهاي همايش:
1-  نوع‌شناسي ( تيپولو‍ژي) برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كاربردي در منطقه 22

در حوزه‌هاي ( سلامت شهري، آموزش و مشاركت‌هاي شهروندي، ورزش همگاني، فرهنگ شهري، آسيب‌هاي اجتماعي، امور بانوان و خانواده، كارآفريني)

2-بررسي نقش سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO)، شوراياري‌ها و افراد گروه‌هاي اثرگذار محلات در بهبود فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي:
      مديريت محله
      برون‌سپاري فعاليت‌هاي حوزه اجتماعي و فرهنگي
      شاخص‌ها و استاندارد‌هاي مورد انتظار مديريت شهري از مديريت محله محور

3-ويژگي‌هاي خاص و متمايز منطقه 22 در طراحي و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي
      موقعيت جغرافيايي و طبيعي
      گردشگري ( قطب آينده گردشگري تهران)
      بافت و تركيب جمعيتي، سني، تحصيلي

4- بررسي و احصاء زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي در منطقه 22
      بررسي موانع و مشكلات اشتغال‌زايي زنان سرپرست خانوار
      نيازهاي آموزشي مرتبط با سلامت شهروندان
      مشكلات همگاني كردن ورزش شهروندي
      كاهش آسيب‌هاي اجتماعي منطقه
      جلب مشاركت شهروندان در مراسم و مناسبت‌هاي فرهنگي

5- هم‌افزايي برنامه‌هاي اجتماعي  و فرهنگي در تعامل با يكديگر (در حوزه‌هاي 7گانه)
6- بررسي نگرش‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني نسبت به فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي
7- شيوه‌هاي نوين اطلاع‌رساني و تبليغات برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي متناسب با بافت كالبدي و اجتماعي منطقه

نظرات