: بررسی راهکارهای بازپروری و رفع مشکلات معتادین  پس از بهبود واقع در منطقه 18

: بررسی راهکارهای بازپروری و رفع مشکلات معتادین پس از بهبود واقع در منطقه 18

همایش منطقه ای بررسی راهکارهای بازپروری و رفع مشکلات معتادین پس از بهبود در منطقه 18 تهرانمحورهاي همايش:
گرو ه هايNA  و معتادين بهبود يافته
نقش نهاد خانواده، گروه‌هاي مردمي و NGOهاي محلي در جامعه‌پذيري معتادين بهبود يافته
بررسي عملكرد مراكز بازپروري
بازپروري و اثر بخشي روش‌ها در مراكز بازپروري
كارآفريني و اشتغال معتادين بهبود يافته
سلامت روحي، رواني و نقش مراكز درماني در بهبود و تداوم درمان معتادين
مقايسه جنسيتي، سني و نوع مصرف مواد مخدر در اسارت مجدد به مواد مخدر
آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اعتياد به مواد مخدر و تعاملات نيروهاي انتظامي و نهادهاي اجتماعي در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي معتادين تحت در مان

نظرات