همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5

همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5

همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5 تهرانمحورهاي همايش:
مشاركت شهروندان و كيفيت زندگي شهري
امنيت اجتماعي و كيفيت زندگي شهري
اقشار آسيب پذير (سالمندان، بانوان سرپرست خانوار و ...) و كيفيت زندگي شهري
سلامت شهروندان و كيفيت زندگي
عوامل زيست محيطي و كيفيت زندگي شهري
توسعه زير ساخت ها و امكانات شهري و ساختار فيزيكي فضاي عمومي و كيفيت زندگي شهري
مديريت شهري، نهادهاي اجتماعي و كيفيت زندگي شهري

نظرات