جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2  شهر تهران

جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهرانمحورهاي همايش:
نقش ورزش همگاني در سلامت گروه هاي مختلف اجتماعي در منطقه 2
عوامل اجتماعي مؤثر بر ارتقاي ورزش همگاني در منطقه 2
بررسي نقش تعاملي سازمان هاي دولتي ، سازمان هاي مردم نهاد و اداره ورزش شهرداري تهران منطقه 2 در جهت توسعه ورزش همگاني در سطح منطقه
نقش ورزش در توسعه روابط اجتماعي در بين شهروندان ساكن در محلات منطقه 2
بررسي نيازهاي ورزش و تفريحي شهروندان ساكن در منطقه 2 به تفكيك سن و جنس

نظرات