اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری

اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری

همابش مديريت تكنولوژي و نوآوري

اهداف كنفرانس:
با توجه به جايگاه مهم ايران در صنعت نفت و گاز و لزوم حفظ و ارتقاي آن در عرصه اقتصاد جهاني، فناوري احداث و بهره برداري از مخازن عظيم زيرزميني به عنوان يكي از زيرساخت هاي صنعت نفت و گاز از اهميت زيادي برخوردار است. در اين زمينه، تحقيقات متعددي انجام شده است كه بسياري از آن ها براي مسئولين امر و متخصصين اين حوزه به اندازه كافي شناخته شده نيستند. جمع آوري و ثبت اين تجربيات يكي از نيازهاي اساسي پيشرفت در اين فناوري خواهد بود. اين كنفرانس گامي است در جهت هم انديشي و پيشبرد اين فناوري كه اهداف ذيل را دنبال مي كند:

•برآورد توان علمي، فني و اجرايي داخلي براي انجام مطالعات و اجراي پروژه هاي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري
•افزايش سطح دانش و دانش فني در حوزه روش هاي مختلف ذخيره سازي
•شناسايي اشخاص، شركت هاي مشاور و پيمانكار در حوزه ذخيره سازي
•ثبت تجربيات و مستندسازي پژوهش ها، مطالعات، طراحي و اقدامات اجرايي در حوزه هاي مرتبط با محورهاي كنفرانس
•ايجاد بستري مناسب براي هم انديشي دست اندركاران مرتبط با موضوع
•جلب توجه دولتمردان و متوليان موضوع نسبت به ضرورت و اهميت ذخيره سازي و نيز توانمندي هاي داخلي در اين زمينه


محورهاي اصلي كنفرانس
اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري كه با هدف كمك و زمينه سازي براي تحقق برنامه هاي كلان نظام در زمينه خودكفايي هر چه بيشتر و در حوزه هاي صادرات و ذخيره سازي مواد هيدروكربوري شامل نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي برگزار مي شود، دربرگيرنده محورهاي اصلي ذيل است:

•مقايسه ذخيره سازي زيرزميني و سطحي از ديدگاه هاي مختلف
•بررسي خواص مواد هيدروكربوري شامل نفت خام، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي
•مطالعات اكتشافي و مكان يابي مخازن
•الزامات طراحي، اجرا و بهره برداري از مخازن زيرزميني
•مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري
•مدل سازي و تحليل ايستا و پوياي مخازن/ مخازن شكسته
•تحليل پايداري و طراحي پوشش هاي سازه اي و آب بندي
•روش هاي پايش مخزن و مواد ذخيره شده
•مطالعات زيست محيطي و نشت مواد هيدروكربوري از مخازن
•امكان سنجي و مطالعات اقتصادي
•معدنكاري انحلالي براي احداث مخازن زيرزميني
•پدافند غيرعامل و آمايش سرزمين
•روش هاي اجراي انواع فضاهاي بزرگ زيرزميني با هدف ذخيره سازي مواد هيدروكربوري
•تجهيزات بهره برداري از مخازن نظير تزريق، پمپاژ، برداشت و پايش

نظرات